Card image

การนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย


         การนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ใช้เวลาในการนำเสนอ เรื่องละไม่เกิน 20 นาที (รวมซักถาม 5 นาที) รูปแบบการจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์


         การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) กว้าง 80 ซม. X สูง 120 ซม. โดยจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนด
การจัดทำโปสเตอร์ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
      1) ชื่อเรื่อง ภาษาไทย (จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ)
      2) ชื่อผู้วิจัย ภาษาไทย (จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ)
      3) บทนำ
      4) วัตถุประสงค์
      5) วิธีดำเนินการวิจัย
      6) ผลการวิจัย
      7) ข้อเสนอแนะ
      8) เอกสารอ้างอิง (เฉพาะที่อ้างอิงในโปสเตอร์นี้)

โดยผลงานวิชาการข้างต้นจะต้อง

      1. เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
      2. มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
            1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
            2) กลุ่มครุศาสตร์
            3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            4) กลุ่มบริหารธุรกิจและการบริการ

การเตรียมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์

การเตรียมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 7-12 หน้า ชนิดอักษร Cordia New หรือ Cordia UPC โดยใช้ขนาดตัวอักษร 14 ปกติ ประกอบหัวข้อ
      (1) ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
      (2) ชื่อผู้เขียน
      (3) บทคัดย่อภาษาไทยและคำสำคัญ
      (4) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และ Keywords
      (5) ความเป็นมาของปัญหา
      (6) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
      (7) วิธีดําเนินการวิจัย
      (8) ผลการวิจัย
      (9) อภิปรายผล
      (10) สรุปผลการวิจัย
      (11) ข้อเสนอแนะ
      (12) เอกสารอ้างอิง
      (เฉพาะที่อ้างอิงในวารสารนี้)

รูปแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์

----------------------------------------------------


รูปแบบโปสเตอร์บทความวิจัย

รูปแบบโปสเตอร์บทความวิชาการ


---------------


อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ : 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143
E-mail : research_lru@hotmail.com

กลุ่มคณะวิจัย
ประชุมวิชาการ