Card image

การระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

Research and Innovation for Sustainable Local Development Conference 2019
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตึก 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย


หลักการและเหตุผล

           ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งมุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศได้ ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งเกิดจากคุณภาพและศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ต้องมีทั้งคุณวุฒิที่ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท และต้องมีการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานวิจัย และงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ และยังเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
           ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ขึ้น ภายใต้ชื่อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (Research and Innovation for Sustainable Local Development Conference 2019) ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการโดยแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ 2) กลุ่มครุศาสตร์ 3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว รูปแบบการนำเสนอผลงาน แบ่งเป็น แบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ซึ่งผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุม จะได้ใช้เป็นเวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

           1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ
           2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการบูรณาการภูมิปัญญาผ่านงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
           3. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

เป้าหมายโครงการ

           คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลา

           วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

สถานที่จัดประชุมวิชาการ

           - ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตึก 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
           - ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

รูปแบบการประชุม

           1. การบรรยายพิเศษ
           2. นิทรรศการผลงานของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
           3. การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)
           4. การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
           5. การประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
           6. การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)
           7. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนจัดแสดงและจำหน่าย

ลักษณะของผลงานและการแบ่งกลุ่มงานที่จะนำเสนอ

           การนำเสนอผลงานวิชาการมี 2 รูปแบบ
           1 การนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ใช้เวลาในการนำเสนอ เรื่องละไม่เกิน 20 นาที (รวมซักถาม 5 นาที) รูปแบบการจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://conference2019.research.lru.ac.th/
           2 การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) กว้าง 80 ซม. X สูง 120 ซม. โดยจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนด สามารถดาวน์โหลด template ของโปสเตอร์ได้ที่ http://conference2019.research.lru.ac.th/ การจัดทำโปสเตอร์ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
                      2.1) ชื่อเรื่อง ภาษาไทย (จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ)
                      2.2) ชื่อผู้วิจัย ภาษาไทย (จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ)
                      2.3) บทนำ
                      2.4) วัตถุประสงค์
                      2.5) วิธีดำเนินการวิจัย
                      2.6) ผลการวิจัย
                      2.7) ข้อเสนอแนะ
                      2.8) เอกสารอ้างอิง (เฉพาะที่อ้างอิงในโปสเตอร์นี้)
           โดยผลงานวิชาการข้างต้นจะต้อง
                      1. เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
                      2. มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
                               1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
                               2) กลุ่มครุศาสตร์
                               3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                               4) กลุ่มบริหารธุรกิจและการบริการ
         การเตรียมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 7-12 หน้า ชนิดอักษร Cordia New หรือ Cordia UPC โดยใช้ขนาดตัวอักษร 14 ปกติ ประกอบหัวข้อ (1) ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (2) ชื่อผู้เขียน (3) บทคัดย่อภาษาไทยและคำสำคัญ (4) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และ Keywords (5) ความเป็นมาของปัญหา (6) วัตถุประสงค์ของการวิจัย (7) วิธีดําเนินการวิจัย (8) ผลการวิจัย (9) อภิปรายผล (10) สรุปผลการวิจัย (11) ข้อเสนอแนะ (12) เอกสารอ้างอิง (เฉพาะที่อ้างอิงในวารสารนี้)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1. มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ
         2. ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ได้รับการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำไปต่อยอดทั้งในเชิงวิชาการ และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม
         3. อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ
         4. เกิดเครือข่ายนักวิจัยในระดับชาติ

แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม กำหนดเวลา
ส่งบทความฉบับเต็ม (Call for Paper) ตั้งแต่บัดนี้ - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศผลการพิจารณา 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ปิดรับผลงานแก้ไข 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
Publisher submission 8 มีนาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ปัจจุบัน - 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
นำเสนอผลงาน 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
เผยแพร่ Proceedings มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2562

การจัดเตรียมบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

         1. การส่งต้นฉบับ ผู้นำเสนอจะต้องส่งต้นฉบับแบบพิมพ์ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นามสกุล “.doc” (MS Word) ทางเว็บไซต์ http://conference2019.research.lru.ac.th/
         2. ผู้นำเสนอผลงาน สามารถตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบการจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่ http://conference2019.research.lru.ac.th/

การพิจารณาผลงาน

         1. พิจารณาการเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน
         2. พิจารณาผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ท่าน และประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด
         3. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม และที่จะรวบรวมเป็นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ Proceedings
         4. พิจารณามอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำเสนอผลงานที่มีผลงานในระดับดีเด่น โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกร่วมประเมินผลงานที่นำเสนอทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

การลงทะเบียน

         - ผู้นำเสนอ ที่ส่งผลงาน ค่าลงทะเบียนอัตรา 2,000 บาท ต่อ 1 ผลงาน
         - ผู้ร่วมงานทั่วไป/นิสิต/นักศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ค่าลงทะเบียนอัตรา 1,000 บาท/ คน
         - บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
         - ข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐที่เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัดตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
         หมายเหตุ:   1. อัตรานี้รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการประชุม และอื่นๆ
                            2. กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมงานและไม่สามารถมานำเสนอผลงานได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากต้อง มีค่าใช้จ่ายในระหว่างการดำเนินงาน


อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ : 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143
E-mail : research_lru@hotmail.com

กลุ่มคณะวิจัย
ประชุมวิชาการ