งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศผลการพิจารณาบทความนำเสนอผลงาน

ประกาศ ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2562
" วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน "
22 มีนาคม พ.ศ. 2562

      1. เนื่องจากบทความในการนำเสนอมีจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงได้จัดทำประกาศออกเป็นครั้งๆ ไป

      2. ประกาศรายชื่อครั้งที่ 2 นี้ มีเฉพาะบทความที่ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) พิจารณาและส่งกลับเห็นควรให้นำเสนอเท่านั้น และจะประกาศรายชื่อในรอบต่อไปสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอและผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) พิจารณาบทความเรียบร้อยแล้ว

      3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะจัดส่งแบบประเมินที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาแล้ว ในระบบเว็บไซต์ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อทำการแก้ไขต่อไป

      4. โปรดส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ฉบับแก้ไข มายัง http://conference2019.research.lru.ac.th/ เข้าระบบเพื่อส่งบทความแก้ไข (ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งบทความฉบับแก้ไขช่องทางอื่น ๆ ทุกกรณี) ภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562


--- >>> หากท่านใด ไม่มีรายชื่อในประกาศ ครั้งที่ 2 ให้รอประกาศ ในครั้งถัดไป


ประกาศ ครั้งที่ 1
รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2562
" วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน "
22 มีนาคม พ.ศ. 2562

      1. เนื่องจากบทความในการนำเสนอมีจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงได้จัดทำประกาศออกเป็นครั้งๆ ไป

      2. ประกาศรายชื่อครั้งที่ 1 นี้ มีเฉพาะบทความที่ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) พิจารณาและส่งกลับเห็นควรให้นำเสนอเท่านั้น และจะประกาศรายชื่อในรอบต่อไปสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอและผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) พิจารณาบทความเรียบร้อยแล้ว

      3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะจัดส่งแบบประเมินที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาแล้ว ในระบบเว็บไซต์ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อทำการแก้ไขต่อไป

      4. โปรดส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ฉบับแก้ไข มายัง http://conference2019.research.lru.ac.th/ เข้าระบบเพื่อส่งบทความแก้ไข (ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งบทความฉบับแก้ไขช่องทางอื่น ๆ ทุกกรณี) ภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562


--- >>> หากท่านใด ไม่มีรายชื่อในประกาศ ครั้งที่ 1 ให้รอประกาศ ในครั้งถัดไปหมายเหตุ

ขอให้เจ้าของบทความดาวน์โหลดไฟล์ผลการประเมิน เพื่อปรับปรุงแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะ และขอให้ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ให้เป็นไปตามที่ผู้จัดงานกำหนด template หรือรูปแบบบทความ


อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ : 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143
E-mail : research_lru@hotmail.com

กลุ่มคณะวิจัย
ประชุมวิชาการ