Card image

ดาวน์โหลดรูปแบบการนำเสนอผลงาน

----------------------------------------------------

*หมายเหตุ : บทความใดที่ไม่จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่ผู้จัดงานกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับผลงาน และสงวนสิทธิ์การคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

ดาวน์โหลดรูปแบบบทความวิชาการ


ดาวน์โหลดรูปแบบบทความวิจัย


โดยผลงานวิชาการข้างต้นจะต้อง

      1. เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
      2. มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
            1) กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
            2) กลุ่มครุศาสตร์
            3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            4) กลุ่มบริหารธุรกิจและการบริการ

การเตรียมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์

การเตรียมบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 7-12 หน้า ชนิดอักษร Cordia New หรือ Cordia UPC โดยใช้ขนาดตัวอักษร 14 ปกติ ประกอบหัวข้อ
      (1) ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
      (2) ชื่อผู้เขียน
      (3) บทคัดย่อภาษาไทยและคำสำคัญ
      (4) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และ Keywords
      (5) ความเป็นมาของปัญหา
      (6) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
      (7) วิธีดําเนินการวิจัย
      (8) ผลการวิจัย
      (9) อภิปรายผล
      (10) สรุปผลการวิจัย
      (11) ข้อเสนอแนะ
      (12) เอกสารอ้างอิง
      (เฉพาะที่อ้างอิงในวารสารนี้)


อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ : 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143
E-mail : research_lru@hotmail.com

กลุ่มคณะวิจัย
ประชุมวิชาการ