Card image

*** ด่วน... รับบทความเพียงแค่ 150 paper เท่านั้น


รายชื่อการส่งบทความแก้ไขเข้ามาล่าสุด

รวมจำนวนที่ส่งบทคาวมแก้ไขวันนี้ 0 บทความ


หมายเหตุ : ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ ให้เผยแพร่บทความที่ใช้ template ตามผู้จัดกำหนดให้เท่านั้น

รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้วิจัย รูปแบบการนำเสนอ กลุ่มคณะ

อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ : 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143
E-mail : research_lru@hotmail.com

กลุ่มคณะวิจัย
ประชุมวิชาการ