Card image

*** ด่วน... รับบทความเพียงแค่ 150 paper เท่านั้น


รายชื่อการส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

รวมจำนวนบทความที่ส่งเข้าพิจารณาในงานประชุมวันนี้ 267 บทความ


รหัสบทความ ชื่อบทความ ผู้วิจัย รูปแบบการนำเสนอ กลุ่มคณะ
62280 การศึกษารูปแบบการหยอดและกวนผสมน้ำกรดสำหรับยางก้อนถ้วยของเกษตรกรสวนยางพารา บ้านนาซำแซง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ศิวกร แก้วรัตน์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62279 พัฒนาชุดบอร์ดควบคุมตำแหน่งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62278 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการ เรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นาถสุดา วงษ์บุญงาม

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62277 ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและอิทธิพลทางภาษาระหว่างชุมชนชาวไทยและชุมชนชาวจีนแต้จิ๋ว – กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย กิตติวรรณ  ชาญฉลาด

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62276 ปัญหาการใช้คำบอกตำแหน่ง里 内 中ในภาษาจีน และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนชาวไทย มัลลิกา ดวงภักดี

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62275 ผลของสารประกอบอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ช้างงาเดียวในหลอดทดลอง วัลยา  มงคลสวัสดิ์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62274 ไดอะตอมพื้นท้องน้ำและคุณภาพน้ำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ ธนิศรา อินทโสตถิ

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62273 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สุพรรณี พฤกษา

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62272 ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จิตราภา คนฉลาด

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62271 ระบบฐานข้อมูลฉลากโภชนาการของอาหารในร้านสะดวกซื้อในจังหวัดเลย นรุวรรณ อยู่สำราญ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62270 การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ กระตุ้นจิตสำนึกการคุมกำเนิดในวัยเรียน ก่อเกียรติ อภิญญาตกุล

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62269 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของประชาชนวัยก่อนสูงอายุ ในชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ธนกฤษต์ ภูเด่นผา

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62268 การสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมสร้างรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษาตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น warintorn Tophan

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62267 ผลของความถี่และอัตราส่วนในการใช้น้ำหมักชีวภาพจากไส้ปลานิลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์คอส ภาษิตา ทุ่นศิริ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62266 การสร้างสรรค์บทเพลงสำหรับเด็ก อมรมาศ มุกดาม่วง

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62265 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีแบบมีส่วนร่วมของชุมชนของหมู่บ้านท่าหิน ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วีระยุทธ รัชตเวชกุล

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62264 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อกระบวนการสร้างแบบจำลองภายในทางโครงสร้างโมเลกุลสามมิติเชิงออร์บิทัลในการเรียนรู้ เรื่องปฏิกิริยาการแทนที่และการกำจัดของสารประกอบอัลคิลเฮไลด์ กฤตภาส วงค์มา

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62263 ผลกระทบที่คนพิการได้รับจากสถานการณ์ปัญหาอุทกภัย กรณีศึกษา : บ้านพิมานท่า ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จุฑาลักษณ์ แสนโท

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62262 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของครู สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 อารีย์รัตน์  จันทร์วิเศษ

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62261 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปรเมศวร์ ป้องนานาค

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62260 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ธุรกิจผลิตน้ำดื่มชุมชน หมู่บ้านหลุบค่าย ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ จีราวัฒน์ มันทรา

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62259 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อารีย์ ลำมะยศ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62258 อิทธิบาท 4 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับประถมศึกษา กนกพร พรหมสุวรรณ

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62257 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการเลือกพักรีสอร์ท ในเขตอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ศิริฉัตร แพเขียว

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62256 สภาพและแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 วชิรพันธุ์ เสียมภักดี

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62255 โครงการวิจัยรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำหมันจังหวัดเลย พรกมล ระหาญนอก

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62254 การศึกษาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดย โดยใช้กลวิธีการสอนการอ่านแบบ skimming และ scanning ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/7 โรงเรียนชุมแพศึกษา ธนาธิป แผ่นทอง

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62253 การสะสมโลหะหนักในพืชผลทางการเกษตรและในดินปลูกในพื้นที่ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ชุตินันท์ เจริญชัย

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62252 ทุนทางสังคมกับจัดการความเสี่ยงทางสังคมของชุมชนชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเลย : ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนลุ่มแม่น้ำเหือง พรกมล ระหาญนอก

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62251 การศึกษาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ : นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62250 การศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมฤทัย เย็นใจ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62249 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกกระบกโดยใช้ซิงค์คลอไรด์เป็นตัวกระตุ้น วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62248 การศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ศศิธร จันทร์โท

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62246 การบริหารสมองเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อัจฉรา นันทะศรี

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62245 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการแข่งขันเป็นทีม สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อภิชา ปลัดกอง

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62244 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำนมถั่วเหลืองผสมข้าวโพดสีม่วง เบญจวรรณ ปาพันธ์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62243 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอพื้นเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี KHOMKRIT SANITCHON

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62242 วิชาบัญชีครัวเรือนในหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกกดู่ อ.เมือง จ.เลย อุไรวรรณ บุษทิพย์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62241 การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้ชุดฝึกทักษะแบบแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ธัญลักษณ์ จงนอก

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62240 การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพเคมีและการรอดชีวิตของโพรไบโอติกที่ผ่านการทำแห้งแบบโฟมแมทของน้ำผักผลไม้ผง ชารัญกร พระคุ้มครอง

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62239 ถอดบทเรียนหลักสูตรครู 5 ปี : การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 นุชรินทร์ มิ่งโอโล

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62238 ความต้องการในการนิเทศภายในของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก อมรรัตน์ สารเถื่อนแก้ว

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62237 การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง พลังแห่งแผ่นดิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมือง จังหวัดเลย ชาคริต ทินแท่น

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62236 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ สวนประกายทอง ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ดนัย ศิริบุรี

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62235 การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนแปด โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ธัญพร ผิวพงษ์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62234 การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มีอักษรนำ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผดุงพล  เดชวิจิตร

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62233 การพัฒนาทักษะการจำเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษโดยใช้คู่คำ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ อิสฬิยาภรณ์ วรกิตตนนท์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62232 การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการใช้เว็ปไซต์และแบบฝึกหัดแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พนิดา ตาสี

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62230 การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะจากสื่อโฆษณา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาอ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ธวรรณวิภา  โสมคำ

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62229 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จิตราภา คนฉลาด

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62228 การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัส ของเด็กอนุบาล1 โรงเรียนบ้านโคกแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 กัลยารัตน์ หัสโรค์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62227 คุณลักษณะของบัญชีบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับสถานประกอบการในจังหวัดหนองบัวลำภู มณีวรรณ  ศรีปาน

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62226 การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ชนากานต์ พินากรรณ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62225 การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Interactive notebook สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 อรียา ปะวะโข

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62224 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว โดยใช้นิทาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง พชร แก่นภูเขียว

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62223 การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิผลของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ธีระเดช   จิราธนทัต

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62222 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านการตลาดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาศาลเจ้าปุ่ย่าจังหวัดอุดรธานี ชารีณัฏฐ์ วุฒิเบญจรัศมี

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62221 การประเมินระบบอบแห้งสองขั้นตอนสำหรับการอบแห้งปลานิลแดดเดียว :ระบบอบแห้ง แบบโรงเรือนร่วมกับการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ ชัชวาล นิมโรธรรม

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62220 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนรู้แบบ 4 MAT วิกรานต์ จรทะผา

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62219 กระบวนการสร้างนวัตกรรมสังคมเพื่อผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62218 การศึกษาความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก วิไล พลพวก

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62217 การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของข้าราชการครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เกียรติศักดิ์   ชารีโคตร

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62216 การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สุภาภรณ์ โฉมพุ่ม

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62215 สมบัติทางแสงของซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยบิสมัทโดยวิธีตกตะกอนร่วม ชัญญา ไทยสะเทือน

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62214 ผลของชนิดและความเข้มข้นของไซโตไคนินต่อการเพิ่มปริมาณต้นของข้าวเหนียวเขี้ยวงูสายพันธุ์ GS.No.8974 กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62213 การผลิตสารคดีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เรื่อง วิถีไทย วิถีเลย อภิสิทธิ์  บัวทอง

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62212 สารคดีเชิงวัฒนธรรม เรื่อง สืบสานวัฒนธรรม ถิ่นไทดำผ้าพื้นเมือง จังหวัดเลย ธาดา แก้วศรีนวล

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62211 พินิจหลักสูตรครู 5 ปี : การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มนตรี เตียนพลกรัง

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62210 การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารประกอบเกมทางภาษา กิตติยา รมยปาล

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62209 การบริหารความเสี่ยงของกิจการเจ้าของคนเดียว ในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย อารีรัตน์ ภูธรรมะ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62208 การพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจจังหวัดเลยเพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าของผู้ประกอบการจังหวัดเลย อนุชา วิลัยแก้ว

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62207 การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม วิลัยพร ยาขามป้อม

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62206 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ขายสินค้าของผู้ค้าในตลาดนัดเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ศรายุทธ อินตะนัย

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62205 การสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านชุมชนบ้านไทรงาม ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พนารัตน์ เดชกุลทอง

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62204 การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง แก้วหน้าม้า พิกุลแก้ว มงคลช่วง

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62203 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO ของบุคลากรบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นิตยา ศิริเกตุ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62202 ผีปุ้งเต้า : พัฒนาการจากความเชื่อท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชน บ้านไฮตาก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไทยโรจน์ พวงมณี

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62201 ตัวแบบพยากรณ์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจบใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชุตาภรณ์ สงทอง

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62200 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษา เรื่อง สำนวน สุภาษิตและคำพังเพย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปวริศา ศรีสันต์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62199 การใช้ตัวประมาณโรบัสต์ของค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการทดสอบค่านอกเกณฑ์ของ Grubbs เกรียงไกร ทาผา

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62198 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านดงบัง สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต2 ศิริสุดา ธนาวาณิชยกูล

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62197 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันโกทูเลย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กัญญารัตน์ กุสุมภ์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62196 อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ สุรพงษ์ แก่นมณี

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62195 การศึกษาเปรียบเทียบเคลือบใสที่อุณหภูมิ 1,100, 1,165 และ 1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน โดยใช้แก้วจากขวดสปอนเซอร์ ณัฐพร บัวขม

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62194 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของไผ่ในบ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เกียรติศักดิ์ เสนาวงศ์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62193 แนวทางการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการดำเนินงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อนุชตรา เดชป้องหา

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62192 คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สถานประกอบการต้องการ นิลลดา มะลิวัลย์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62189 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาอ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ทิพาพรรณ  บรรเทา

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62188 แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นัยนา  อรรจนาทร

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62187 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา โดยใช้บทเรียนการ์ตูน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทรงชัย เที่ยงธรรม

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62186 เรื่องการใช้เวลาว่างกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62185 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่สร้างแบคเทอริโอซินจากอาหารหมัก ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62184 การศึกษาแนวทางการย้อมผ้าฝ้ายจากมูลช้างด้วยวิธีการย้อมตามปราชญ์ชาวบ้าน ณรัช พรนิธิบุญ

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62183 ความยุติธรรมในองค์การและการประเมินผลการปฏิบัติงาน: ข้อเสนอแนะต่อองค์การ วราวุธ หิรัญยศิริ

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62182 ความหลากหลายของผักพื้นบ้านในหมู่บ้านนาอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย วารุณี รัตนกิจถาวร

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62181 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ มัสยา ราชวงษ์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62180 การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการและภาระงาน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กมลพัฒน์ ไชยสงคราม

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62179 ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชในพุทธศาสนาในปัจจุบันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณัฐกร  หิรัญโท

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62178 สิ่งอำนวยความสะดวกของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการท่องเที่ยว เลย – หลวงพระบาง จุไรรัตน์ อาจแก้ว

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62177 การเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของสตรีไทยมุสลิมอำเภอองครักษ์ นัฐรัมภาพร  ธนปิยวัฒน์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62176 แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สุนิภา ยวนจิตต์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62175 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวบ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เมทยา อิ่มเอิบ

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62174 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ สำหรับสวนสาธารณะเกาะลอย ชุมชนเกาะลอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อนุพงษ์ สมพฤกษ์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62173 พิเพอรีนและสเตอรอยด์จากลำต้นสะค้าน ธนาธิป รักศิลป์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62172 การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ชลิดา ช้างแก้ว

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62171 ศึกษาเปรียบเทียบการเคลือบใสที่อุณหภูมิ 1,100, 1,165 และ 1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน โดยใช้แก้วจากขวดไฮเนเก้น จิริรัชกุล หลินศรี

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62170 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นภาพร สิงห์นวล

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62169 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกข้าว ชลลดา พละราช

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62168 แนวทางการลดต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบของกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านหาดเบี้ย ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย รัชนีวรรณ พูลสวัสดิ์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62167 ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพร 15 ชนิด ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย วาสนา ใคร่นุ่นโพธิ์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62166 การใช้งาม้อนเป็นซับสเตรตร่วมกับถั่วเหลืองและแป้งสาลีเพื่อการหมักซีอิ๊ว อัมฤทธิ์ สีกล่อม

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62165 ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวท้องถิ่น บ้านทรัพย์สว่าง หมู่ 3 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อรณิช จันสีดา

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62164 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม สุดารัตน์ ไชยเลิศ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62163 การพัฒนาของที่ระลึกจากกระดาษใยกล้วยเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวภูลำดวนบ้านห้วยผักกูด อ.ปากชม จ. เลย วิชญ์ มะลิต้น

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62162 การศึกษาประสิทธิผลของการใช้สื่อประกอบการสอนแอนิเมชั่นท่าฤาษีดัดตนในนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2561 นิพนธ์ แก้วต่าย

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62160 ความชุกของยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสุกร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62159 การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนปากชมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย อัจฉรา ศรีเสน

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62158 แนวคิดการศึกษาในปรัชญาขงจื่อ ปาริฉัตร พรมสอน

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62157 การพัฒนาแอปพลิเคชันเลยโฮมสเตย์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จณัตว์ บรรยง

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62156 การพยากรณ์ปริมาณน้ำท่ารายเดือนในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติ กรณีศึกษาสถานีค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ กอปรเพ็ชร สุพรรณ์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62155 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยาสูบตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กฤษณพงศ์ บุตรตลอด

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62154 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การย้อมเส้นไหมด้วยสีจากใบย่านาง ให้เป็นอัตลักษณ์ของบ้านดอนหญ้านาง ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62153 ศึกษาเปรียบเทียบการเคลือบใสที่อุณหภูมิ 1,100, 1,165 และ 1,200 องศาเซลเซียส จากขวดสุรา 40 ดีกรี ในบรรยากาศออกซิเดชัน อภิรดี สีลา

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62152 ศึกษาคาบการแปรแสงของดาวแปรแสง BO Lyncis ปิยธิดา คำพิมพ์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62151 การศึกษาวรรณกรรมคำสอย : กรณีศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนวัฒนธรรมจากบันทึกการแสดงหมอลำ ชมบุญ สุทธิปัญโญ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62150 การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะนิทานอีสป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย กนกวรรณ เพ็ชรอยู่

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62149 การศึกษาเปรียบเทียบการเคลือบใสที่อุณหภูมิแตกต่างกัน โดยใช้เศษขวดสุรา ในบรรยากาศออกซิเดชัน อรยา หมื่นพัฒ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62148 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร สิริวรรณ จันทรศิริ

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62147 การพัฒนาทักษะการผันวรรณยุกต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านก้างปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ศิลาพร โสมทอง

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62146 การจัดการธุรกิจของกลุ่มอาชีพกระติบข้าวไผ่ตะวัน บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น อภิรดี คำไล้

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62145 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป โดยใช้แบบฝึกแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ธนัญญา พันธ์ชัย

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62144 ตำนานหลวงพ่อเศียรขาด บ้านหาดเบี้ย อ.ปากชม จ.เลย พลสยาม สุนทรสนิท

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62143 การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านก้างปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นิตติยา ไชยพิเดช

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62142 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันไฟป่าในเขตต้นน้ำภูจังหวัดเลย วิชญ์ มะลิต้น

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62141 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนดอนทองวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 อุไร ปัญญาสิทธิ์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62140 การสำรวจและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรของชุมชนบ้านกิ่วสามล้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62139 ระบบกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62138 ภาวการณ์มีงานทำและคุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ฐิติชญาน์ คงชู

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62137 การบริหารกิจกรรมลูกเสือตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพลูกเสือในสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สถิรพร เชาวน์ชัย

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62136 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวนั่งเรือชมทิวทัศน์ในเขื่อนอุบลรัตน์ของชุมชนการท่องเที่ยวทางเรือบ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ตันติกร โนนศรี

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62135 บริบทชุมชนหมู่บ้านโนนยาว หมู่ที่ 7 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ดนัย ศิริบุรี

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62134 ผลของระดับพลังงานในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของนกกระทาญี่ปุ่นเพศผู้ ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62133 ผลการพัฒนาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา สุนิสา แสนตรี

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62132 ความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยในเขตพื้นที่รอบน้ำตกธารทิพย์ ปราณปรียา ปลายชัยภูมิ

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62131 การพัฒนาวีดิทัศน์ สารคดีเรื่องประเพณีนมัสการพระธาตุศรีสองรัก จิราวรรณ นาคคำ

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62130 ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี วรรณีศา สีฟ้า

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62129 การวางแผนเพื่อการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วรรณีศา สีฟ้า

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62128 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร วรรณีศา สีฟ้า

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62127 อิทธิพลของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและการปฏิบัติทางการบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการนำเสนองบการเงินในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี มินท์ธิตา ถึงฝั่ง

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62126 การศึกษาเสื้อสแตนเลสแมคคานิคอลซีล อภิชาติ แสนนาม

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62125 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสาร Acanthoic acid ที่สกัดได้จากเปลือกต้นเปล้าใหญ่ ธีรพิชญ์ เกษมสุข

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62124 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาธิยา กลิ่นสุคนธ์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62123 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดรุณี ทิพย์ปลูก

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62122 การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ดรุณี ทิพย์ปลูก

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62121 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดรุณี ทิพย์ปลูก

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62120 การบริหารความเสี่ยงของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเลย กานต์ธีรา พละบุตร

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62119 สารคดีเชิงวัฒนธรรม เรื่อง บ้านเรือนไม้ นวดแผนไทยและสปา จังหวัดเลย ทศพล หมื่นเร็ว

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62117 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย วาสนา ไชยศาสตร์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62116 ผลสัมฤทธิ์และเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงิน เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุง 2560 ของนักศึกษาหมู่เรียน บ. 5904T สาขาวิชาการบัญชี ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62115 ความคาดหวังและความพึงพอใจของอาจารย์ในสถานศึกษาเครือข่าย ที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น บงการ ไวโสภา

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62114 แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กรรณิกา มีลา

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62113 รูปแบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ของจังหวัดหนองบัวลำภู อำนวย มีราคา มีราคา

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62112 การสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวบนเส้นทาง ระหว่าง อำเภอเมือง จังหวัดเลย–หลวงพระบาง สปป.ลาว ณปาล อุทยารัตน์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62111 โอกาสและความเป็นไปได้ในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนล่างของจังหวัดพิษณุโลก จินตนา ท้วมใจดี

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62110 การพัฒนาระบบกองทุนสวัสดิการชุมชนในตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ สิบปีย์ ชยานุสาสนี  จันทร์ดอน

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62109 พระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ตอนกำเนิดพระเจ้า ๕ พระองค์ พันเอก ดร.เกื้อ ชัยภูมิ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62108 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม มณฑิรา จันทวารีย์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62107 การผลิตเชื้อเพลิงผสมสำหรับใช้ในเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร กมลรัตน์ ดีสภา

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62106 การพัฒนารูปแบบสวัสดิการสังคมด้านการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ วาริธ ราศรี

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62105 การตรวจหาปริมาณสารโคลีนเอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกร บ้านโคกกุง หมู่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จุธาภรณ์ ทองปน

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62103 การจัดการเรียนรู้แบบตื่นตัว (Active Learning) ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมแบบภควันตภาพ (Ubiquitous Learning Environment) เพชร  รองพล

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62102 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความน่าจะเป็น ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภัทริณี คงชู

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62101 แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์อย่างยั่งยืนของกลุ่มออมทรัพย์บ้านหินตั้ง ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62100 ผลของวัสดุปลูกจอกแห้งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์ลูกผสม สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62099 การพัฒนาสมรรถนะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โสภณ ดวงปัญญาสว่าง

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62098 แนวทางการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มท่องเที่ยวบ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โศภิดา บุญจำนง

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62097 ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ยุภาวดี พรมเสถียร

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62096 การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ กันต์กมล วราสุนันท์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62094 การส่งเสริมความความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมที่เน้นประเด็นสิ่งแวดล้อม ศิริพรรณ  ศรัทธาผล

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62093 ความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อปัญหาขยะมูลฝอยด้วยการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม ศิริพรรณ  ศรัทธาผล

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62092 แนวทางการส่งเสริมความตระหนักต่อการจัดการขยะของเยาวชนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมที่เน้นประเด็นสิ่งแวดล้อม ศิริพรรณ  ศรัทธาผล

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62091 คุณลักษณะการหมักบนอาหารแข็งของเห็ดนางฟ้าเพื่อการผลิตแหนมเห็ด กมลวรรณ มโนวรรณ์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62090 การสังเคราะห์งานวิจัยภายใต้แผนงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ สุภาดา  ขุนณรงค์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62089 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาตามแนวคิด STSE Approach ตำบลพงศ์ประศาสน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุภาดา  ขุนณรงค์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62088 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการเรียนรู้ ตามแนวคิด STSE Approach ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุภาดา  ขุนณรงค์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62087 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชลีดล อินยาศรี

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62086 ศึกษาองค์ประกอบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นันธวัช  นุนารถ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62085 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดเมล็ดมะแตกต้น พรกนก คำศรี

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62084 การศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ธัมมพร คำสูงเนิน

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62083 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้การอ่านแบบ SQ3R ที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท32101) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำเนียง อันตะยา

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62082 การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กมลวรรณ ทับโต

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62081 การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุมาลี คำสว่าง

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62080 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สุนิสา เนรจิตร์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62079 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านขายยาในเขตเทศบาลอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อารีรัตน์ ภูธรรมะ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62078 ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กาญจนา สุขบัว

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62077 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษา บ้านหอคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ สุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62076 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ (อาวุโสศึกษา นาอ้อเลย) อรญา อาษารินทร์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62075 การศึกษาแนวทางการสนับสนุนทางสังคมของผู้บริหารสตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู น้ำเพชร ทับทิม

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62074 ความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำโขง จากการทำประมงพื้นบ้านในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สุภาพ รัตนชัย

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62073 การสร้างฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการตัดสินใจการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง ชิดชนก ปานวิเชียร

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62072 การจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ชิดชนก ปานวิเชียร

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62071 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมิน แนวทางการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ชิดชนก ปานวิเชียร

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62070 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาหญิงเรียนสายอาชีพ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย จิตษฎา อุทธบูรณ์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62069 การปนเปื้อนเชื้อSalmonella spp. ในน้ำหวานจากตลาดและสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเลย ธวัชชัย มะริศ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62068 แนวทางการส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62067 วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นมอญในจังหวัดปทุมธานี กนกนาฏ พรหมนคร

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62065 การพฒันารูปแบบการดแูลผ้สูงูอายตุิดเตยีงอย่างมีสว่นร่วมของชมุชน เพื่อปอ้งกนัภาวะแทรกซ้อนจากการ นอนติดเตียง ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรุี เผ่า อนันจิ๋ว

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62064 การเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น ในเขตองค์การบริหารตำบลวัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี ธิติพร สุวรรณอำภา

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62063 การบูรณาการการออกกำลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตนร่วมกับจังหวะเพลงชาติพันธุ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ ทางกายของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สัณฐิตาพร กลิ่นทอง

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62062 การพัฒนาแกนนำเยาวชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สัณฐิตาพร กลิ่นทอง

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62061 การพัฒนาสื่อการสอนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ชนิดวิดีโอการ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีผลต่อความรู้และพฤติกรรม การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหวัดของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จิตรรดา พงศธราธิก

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62059 ผลการสอนแบบ เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จุฑามาส สุทธิปัญโญ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62058 การพัฒนาระบบลงชื่อเข้าเรียนด้วยรหัสคิวอาร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อัสนี สุขะ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62057 ผลของระยะเวลาในการผสมแหนแดงแห้งลงดินต่อการเจริญเติบโตของสวิสชาร์ด ภาษิตา ทุ่นศิริ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62056 รูปแบบการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวในพื้นที่ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศิริวรรณ แดงฉ่ำ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62055 การรับรู้เทคโนโลยีการฉีดสารเข้าต้นเพื่อป้องกันกำจัดหนอนหัวดำในพื้นที่ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศิริวรรณ แดงฉ่ำ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62054 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของ ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สุรีรัตน์ เทมวรรธน์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62053 การสร้างฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินทางเลือกวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุรีรัตน์ เทมวรรธน์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62052 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมในการเลือกวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สุรีรัตน์ เทมวรรธน์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62051 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุรีรัตน์ เทมวรรธน์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62050 การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สู่การจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน (สสส.มรภ.เพชรบุรี) จริยา รัชตโสตถิ์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62049 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออมกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (สสส.มรภ.เพชรบุรี) จริยา รัชตโสตถิ์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62048 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพผู้สูงวัยตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สุขศิริ ประสมสุข

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62047 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จังหวัดปทุมธานี ฉัตรแก้ว ชมเมือง

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62046 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62045 การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี อัญชนา เถาว์ชาลี

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62044 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์สุขภาพสำหรับผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สุขศิริ ประสมสุข

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62043 การใช้ประโยชน์พื้นที่นาหลังจากทำนาปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงแบบบูรณาการเครือข่ายชุมชน รุ่งกานต์ กล้าหาญ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62042 การใช้ประโยชน์พื้นที่นาหลังจากทำนาปีขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวแบบบูรณาการเครือข่ายชุมชน รุ่งกานต์ กล้าหาญ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62041 การใช้ประโยชน์พื้นที่นาหลังจากทำนาปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้างแบบบูรณาการเครือข่ายชุมชน รุ่งกานต์ กล้าหาญ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62040 รูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกันและควบคุมโรคและศัตรูในไม้ผลโดยวิธีผสมผสานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62039 การพัฒนาสื่อการสอนชนิดการ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีผลต่อความรู้และพฤติกรรมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี กาญจนา พรหมเรืองฤทธิ์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62038 รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างพฤติกรรมการแยกขยะ สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม กาญจนา สังข์ผาด

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62037 การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามพระราชดำริ การระเบิดจากข้างในผ่านกลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ณัฐกานต์ ภาคพรต

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62036 การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อสร้างเสริมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม Apichat Lenanant

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62035 การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแยกขยะของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระดังงา จังหวัดสมุทรสงคราม Apichat Lenanant

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62034 ผลของวัสดุคลุมดินต่อการเจริญเติบโตของบานชื่นในแปลงปลูก ธิดารัตน์ โกติรัมย์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62033 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ชัยยา นรเดชานันท์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62032 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านสุขภาพ ในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ชัยยา นรเดชานันท์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62031 วรรณกรรมท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม : ปริวรรตใบลาน วัดศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้ ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62030 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชุดการแสดงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว: โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกศกาสร อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร บุษบา หินเธาว์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62029 การพัฒนาระบบ RFID ลงเวลาเข้า-ออกของโรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมือง จังหวัดเลย จันทราวุฒิ  ดำทา

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62028 การปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ในไส้กรอกอีสานหมู ที่วางจำหน่ายในตลาดนัด อำเภอเมือง จังหวัดเลย ประทัยทิพย์ รักญาติ

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62027 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62026 การศึกษาสภาพและปัญหาการทีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบล ไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร จีรภัทร ใจอารีย์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62024 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบอิงบริบท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศิริพร อินทิสิทธิ์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62023 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปราณี นิตยะ

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62022 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สุพรรษา ศรียศ

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62021 การพัฒนาคู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับการจัดการการท่องเที่ยวบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก: ตำบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง จารุวรรณ ชูสงค์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62020 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62019 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นดัชนีชี้วัดทางการเงินกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค จิราวดี กำยาน

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62018 สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของพุงแก วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62017 ความชุกของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนคูณ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นิตยา ศรีวิชา

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62016 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและบัญชีกับประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุดรธานี นิติกรณ์ จันทรสุริยะศักดิ์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62015 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นันทภรณ์ สงไพรสน

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62014 ตรจค้นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ณฐรช จอมพารา

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62013 การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา โดยใช้ รูปแบบการประเมิน CIPPEST Model สัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62011 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู วัชราภรณ์ พรมพลเมือง

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62010 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใช้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สุรศักดิ์ ตาน้อย

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62009 การวิจัยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดเลย สุรีฉาย สวัสดิ์รักษ์

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มคณะครุศาสตร์

62008 การผลิตกากถั่วเหลืองหมักและการตรวจสอบคุณภาพเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังขาไก่เสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน กุลพร พุทธมี

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62006 การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรณีศึกษา: วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา 0001103 ปัทมา ปัญญาใส

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

62005 ผลกระทบของความชำนาญในวิชาชีพบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงาน ของหัวหน้าส่วนการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู นุชรี พิทักษ์

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62004 การประเมินคุณภาพน้ำฝนที่ใช้บริโภคและสภาพสุขาภิบาลที่กักเก็บน้ำฝน ในหมู่บ้านโคกแปะ หมู่ 3 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา นรา ระวาดชัย

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62003 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดอุดรธานี มิรัญตรี คำมา

นำเสนอแบบโปสเตอร์

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว

62002 พฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการประกอบธุรกิจของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม นิตยา จันตะคุณ

นำเสนอแบบบรรยาย

กลุ่มบริหารธุรกิจ บริการและการท่องเที่ยว


อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ : 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143
E-mail : research_lru@hotmail.com

กลุ่มคณะวิจัย
ประชุมวิชาการ