Card image


*** ระบบปิดรับบทความแล้ว ***

หมายเหตุ : เนื่องจากบทความในการนำเสนอมีจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงได้จัดทำประกาศออกเป็นครั้งๆ ไป


Card image cap
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน

ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนได้ คลิ๊กทีนี้

กำหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562

" วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน "

กิจกรรม กำหนดเวลา
ส่งบทความฉบับเต็ม (Call for Full Paper) ตั้งแต่บัดนี้ - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศผลการพิจารณา 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ปิดรับผลงานแก้ไข 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
Publisher submission 8 มีนาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ปัจจุบัน - 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
นำเสนอผลงาน 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
เผยแพร่ Proceedings มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

        ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดจัด" งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainable Local Development Conference 2019)" ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 18 และ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน และนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยทั่วไป
        ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงเรียนขอประชาสัมพันธ์ไปยังอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 สอบถามเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการได้ที่ เพจเฟสบุค : งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 และทางอีเมล์ : lru.conference2019@gmail.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์              : 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143
โทรศัพท์มือถือ     : 08-6643-7010
โทรสาร                : 0 4281 3061, 0-4281-1143
e-mail                   : research_lru@hotmail.com
Website                : http://research.lru.ac.th
ผู้ประสานงาน       : (คุณสุพัตรา จันทร์รอด/ คุณปริญญา จิตรโคตร/ คุณปราณี พลดาหาญ)

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

5th Research and Innovation for Sustainable Community Development Conference 2019

วันที่ 22 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น (อาคาร 18) และหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมือง จ.เลย

---------------------------------------------------------

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

09.15 – 09.45 น. การแสดงต้อนรับ และถ่ายภาพหมู่ พร้อมมอบของที่ระลึก

09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.00 - 12.00 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
โดย ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 17.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ระดับชาติ 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 2 ครุศาสตร์
กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 4 บริหารธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว

********************

หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                 2. นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ณ หอประชุมขุมทองวิไล


อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ : 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143
E-mail : research_lru@hotmail.com

กลุ่มคณะวิจัย
ประชุมวิชาการ